นิยามที่ดีที่สุด
- -

เป็นการใช้สัญลักษณ์แทนความรู้สึกของผู้เขียน
มีความหมายว่า มึน งง เงิบ เอ่อ.. อ่อ... - -


A : ปั๊กนุ๊งแโงณ่าจุ๊ผอ๊ดริ๊ คริ๊คริ๊น์
B : - -