นิยามที่ดีที่สุด
(一-一)

การปรายตามองแล้วนึกในใจว่า อะไรของเมิงงงงงง


(一-一)