นิยามที่ดีที่สุด
ไรเเว๊

มาจากคำว่า อะไรวะ


นี่มันไรเเว๊