นิยามที่ดีที่สุด
โลกตึง

เหมือนข้างล่างแหละัไอเหี้ย


โลกตึงๆๆๆ