นิยามที่ดีที่สุด
แบร่ แบร่

คำที่ปัญญาอ่อนมาก สำหรับกู


ไงคุณมึงๆ แบร่ แบร่