นิยามที่ดีที่สุด
เลื่อมใส

การกระทำชนิดหนึ่งที่สามารถส่งบุคคลที่โดนขึ้นไปบนฟากฟ้าและทำให้เขาพูดว่า "I believe I can fly." ได้ หรือพูดง่ายๆ ว่า สอยขึ้นฟ้า หากบุคคลใดที่สามารถทำได้เก่งมากพอ จะถูกเรียกว่า พระเจ้าเลื่อมใส


น่าเลื่อมใส