นิยามที่ดีที่สุด
ิเด่้ดเ

คบคบ


ควยบิดควยเบี้ยว

ิเด่้ดเ

เด้เด้ปด้


้เด้ปด้ดเ้