วั้ย


1

วั้ย

เพื่อน : ไอตูด
เรา : วั้ย


เสนอนิยามใหม่

วั้ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง