นิยามที่ดีที่สุด
มีความ + (อะไรก็ได้)

ใช้แสดงอารมณ์ของผู้พูดให้ชัดเจนมากขึ้นหรือใช้อธิบายลักษณะของสถานการณ์นั้น ทำให้ประโยคมีสีสันทางการใช้ภาษา มักใช้ร่วมกับเครื่องหมาย hashtag (#)


มีความสวย, มีความเกลียด, มีความน่ารำคาญ, มีความเป็นคู่ๆ, มีความแวนซ์ เป็นต้น