นิยามที่ดีที่สุด
ฟร้อง

เหนียง อูฑ


ฟร้อง สว2 มีเหนียงเปนอาวุธ