ฟร้อง


0

เหนียง อูฑ

ฟร้อง สว2 มีเหนียงเปนอาวุธ


เสนอนิยามใหม่

ฟร้อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง