นิยามที่ดีที่สุด
พฤติกรรม

นาม. การกระทำหรืออาการ ที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า.


ทฤษฎีการเรียนรู้ตามหลักพฤติกรรมศาสตร์