นิยามที่ดีที่สุด
ผู้ดีแปดสาแหรก

(๑) น. ผู้ดี ที่สืบทอดกันลงมา ตั้งแต่ต้นวงศ์สกุล คือ บิดามารดาของปู่และย่า ๔ บิดามารดาของตาและยาย ๔ รวมเป็น ๘

(๒) น. โดยปริยาย หมายถึง คนที่ทำกรีดกรายเอาอย่างผู้ดี.


นังผู้ดีแปดสาแหรก