นิยามที่ดีที่สุด
ผมโกรธจนตัวสั่น

โกรธจนป็นบ้า


พกัพะีีีีีีีีพะรีรดนัำฟะพไๆพำดไำะำะำพะำะำไะไๆพไๆฑ๐"ฎฑธ๓ธํ๓ธ"๐ฑโ๐VKTVKTOKPDX^