ผมโกรธจนตัวสั่น


5

โกรธจนป็นบ้า

พกัพะีีีีีีีีพะรีรดนัำฟะพไๆพำดไำะำะำพะำะำไะไๆพไๆฑ๐"ฎฑธ๓ธํ๓ธ"๐ฑโ๐VKTVKTOKPDX^


เสนอนิยามใหม่

ผมโกรธจนตัวสั่น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง