นิยามที่ดีที่สุด
บ่นิ

ใช่หรือป่าว


ไอ่เหี้ยนี่แดกหญ้าบ่นิ