นิยามที่ดีที่สุด
บุญเลิศ

คือ สารผัวของ ธนิตา


บุญเลิศคือสาสีของธนิตาที่ทำการปะติสนทิกันจนเกินเป็นเด็กชาย ธนพรรษ กันภัย เด็กคนนี้เคยได้รางวัล แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและ บร่าๆๆ ที่ปันยาอ่อนมากมาย