นิยามที่ดีที่สุด
นุก

ยืมของเพื่อนแล้วไม่คืน


ไสร่นุกไม่คืนของอ่ะ