นิยามที่ดีที่สุด
ตาวิเศษ

เห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น


แหน๊ ตาวิเศษเห็นนะว่ายังไม่นอน👀