นิยามที่ดีที่สุด
ตัวเย็น

เป็นคำนิยามที่หมายถึงความต่ายห่าอย่างสุภาพ


พ่องมิงตัวเย็น