ตัวเย็น


1

เป็นคำนิยามที่หมายถึงความต่ายห่าอย่างสุภาพ

พ่องมิงตัวเย็น


เสนอนิยามใหม่

ตัวเย็น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง