นิยามที่ดีที่สุด
ตายห่า

ตกใจ


ตายห่ากูลืมของ

ตายห่า

(กริยา.) ตายเป็นฝูง หรือคราวละมาก ๆ ด้วยโรคระบาด เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19).


แพทย์และพยาบาลตายห่าเป็นฝูง