นิยามที่ดีที่สุด
ตอเเหล

เสเเสร้งไปในทางที่ผิด


อิดอก ตอเเหล

ตอเเหล

้วสยวเดง่กพดะ้


เด้่กะด่ะดเ