นิยามที่ดีที่สุด
ตลาดล่าง

เดิมทีใช้เรียกกลุ่มตลาดสำหรับคนที่มีรายได้น้อยตามประเภทสินค้าและบริการ และเป็นคำที่ใช้ตรงข้ามกับตลาดบน เช่น มือถือเครื่องละ 2,500 บาทสำหรับตลาดล่าง ส่วนมือถือเครื่องละ 50,000 บาทสำหรับตลาดบน แต่ปัจจุบัน (2018) เริ่มมีการนำมาใช้เรียกประชากรที่เข้าถึงการศึกษาไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเหตุผล มีค่านิยมในเชิงสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม โดยมักจะนำมาใช้ในเชิงเหยียดหยาม


พวกแว้นที่ส่งเสียงดังทุกคืนมักจะเป็นพวกตลาดล่างทั้งนั้นแหละ