นิยามที่ดีที่สุด
จุงหวัดเบย

เปลว่าพ่องมึงอยู่จังหวัดเบย


พ่อมึงเบย

จุงหวัดเบย

จุงหวัดเบย อยู่ทางใต้ของประเทศไทย


ภาคใต้พ่องงงงงงงง.... !!!

จุงหวัดเบย

จังหวัดเลย


จุงหวัดเบย อยู่ทางใต้ของประเทศไทย