นิยามที่ดีที่สุด
ค็อมพิ้วเต้อร์

ภาษาสก๊อยของ 'คอมพิวเตอร์' ที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการผู้ส่งศักดิ์แห่งราชบัณฑิต


คณะวิศวค็อมพิ้วเต้อร์ มหาลัยเท็คโนโลยี่แห่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่