นิยามที่ดีที่สุด
ครือ

คือ + คล้าย


เป็ดกับไก่มันก็ครือๆ กันนั่นแหละ อย่าเรื่องมาก