ครือ


7

คือ + คล้าย

เป็ดกับไก่มันก็ครือๆ กันนั่นแหละ อย่าเรื่องมาก


เสนอนิยามใหม่

ครือ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง