นิยามที่ดีที่สุด
ข่นบว้า

คนบ้า


คนนั้นเค้าจิตไม่ปรกติลูกเค้าเป็นข่นบว้า