นิยามที่ดีที่สุด
ขี้หี

เป็นคำด่าที่แสดงถึง ความอ่อนหัด กาก ไก่
ได้รบความนิยมจากเกมส์เมอร์ UDiE


A :มึง!!!ช่วยกูดนเลนบนหน่อย
B :กูตีครีปอยู่
A :มึงแม่งขี้หีว่ะ