นิยามที่ดีที่สุด
ขอวาป

ใช้เพื่อขอลิ้งเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไปทางด้านมืด หรือเว็บที่ผู้ปกครองควรให้แนะนำ


รูปแ_งมีเซ็นเซอร์ ขอวาปทีๆๆ