นิยามที่ดีที่สุด
กุงลาว

ประเทศหัวพ่องมึงไง


พ่องมึงเกิดกุงลาว เระ