นิยามที่ดีที่สุด
กะหลุก

น.เป็นคำภาษาระยอง แปลว่า"หลุม"


ต๊กกะหลุกขาเขล็ด=ตกหลุมขาเคล็ด