นิยามที่ดีที่สุด
กล้วยบวดชี

เอาไว้กิน อร่อยย


:7(@?฿(0?7(9)

กล้วยบวดชี

ั้้ะีดะี


ั่ีะั่ะ่ก่ก่