นิยามที่ดีที่สุด
ไม่ได้อ่านเลย

ข้ออ้างก่อนสอบของพวกได้คะแนนดีๆ


A: เห้ย สอนกุมั่งดิ
B: กุยังไม่ได้อ่านเลย