นิยามที่ดีที่สุด
โยว่

คำทักทายของพวกเสี่ยวแดก


โยว่ๆ ทำไรอะสาวๆ