นิยามที่ดีที่สุด
โม๊ก

การอม>>>>>>>น้องชาย<<<<<


ขอโม๊กหน่อยสิ