นิยามที่ดีที่สุด
โทสับ

โทรศัพท์ แต่พูดเร็วๆ


โทสับเครื่องนี้ของใครวะ