นิยามที่ดีที่สุด
โจฟู

เหยดดดดดดดดด ศัพท์ใหม่


โจฟู !!!!!!

โจฟู

แปลว่า แย่แล้ว


ตายล้ะ โจฟูแล้ว