นิยามที่ดีที่สุด
เทเลพอต

เปนคำที่เด่นขึ้นมาเพราะสำลี ศรีคงไค


งงดิๆๆ