เท่ว


1

เที่ยว

ไปเท่วทะเลกันไหม


เสนอนิยามใหม่

เท่ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง