นิยามที่ดีที่สุด
ทว่า

[ทะว่า] (สันธาน.) แต่ถ้าว่า, แต่ว่า.
(ย่อมาจาก แต่ทว่า).


แต่ทว่า