นิยามที่ดีที่สุด
ทีละภาพ

มาลไฟท์มาสเตอรี่ 1/0/0


ไมมึงบางจัง