นิยามที่ดีที่สุด
ศัตรู

คู่อาฆาตพยาบาท


ทั้งชาตินี้และชาติหน้าขอตามราวีตลอดกาล