นิยามที่ดีที่สุด
ศพ

(นาม.) ซากผี, ร่างคนที่ตายแล้ว. (ส. ศว; ป. ฉว).
"กเฬวราก"
"ซากศพ"


กเฬวรากซากศพ