นิยามที่ดีที่สุด
ลูกกูย

กำปั้น ''''' หมัด


มึงไข้โดนลูกกูยกูก๋า