นิยามที่ดีที่สุด
มะรุ

ไม่รู้


เราก็มะรุเหมือนกัน