นิยามที่ดีที่สุด
ฟ่ง

เป็นคำแสดงกริยาของคนที่ติดมั่ว มั่วแบบคนอื่นยังเงิบ ใช้ได้ในกรณีหลายอย่าง


กุเล่นบอลอยู่ดีๆแม่งมาฟ่งเฉยเลยว่ะ
ข้อสอบคณิตมึงฟ่งใช่ป่ะล่ะสาส