นิยามที่ดีที่สุด
ฟลว

Follower หรือ "ฟอโลวเวอร์" บนทวิตเตอร์ เหมาะสมกับการใช้แซะฟอโลวเวอร์ตัวเองอย่างยิ่ง


ฟลว กุมีแต่พวกก่ักๆ กุเครียดส์