นิยามที่ดีที่สุด
พี่นู้ป

เคะของพี่ซึง


พี่นู้ปซารังเงร