นิยามที่ดีที่สุด
ทำอะรุย ?

เป็นคำที่ย่อมาจาก ทำอะไร


มึงทำอะรุย ?