นิยามที่ดีที่สุด
ตา(บุคคล)

คือบิดาของมารดา
หรือพ่อของแม่

เป็นคำพ้องเสียงกับอวัยวะที่ใช้ในการมองเห็น


ตา มา รถไฟ