นิยามที่ดีที่สุด
เตะเบย

ลักษณะของกริยาอย่างหนึ่ง


ไอ้เห้นี่กวนตีนจุงเบยพวกเราไปเตะแมร่งเบย