นิยามที่ดีที่สุด
ด๋าว

แปล่ว่า ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ชั่วขณะหนึ่ง ชั่วครู่หนึ่ง แต่พูดเป็นภาษาสก้อย เลยออกเสียงเป็น ด๋าว


ด๋าวนะ / คอยด๋าวนะ