ด๋าว


1

แปล่ว่า ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ชั่วขณะหนึ่ง ชั่วครู่หนึ่ง แต่พูดเป็นภาษาสก้อย เลยออกเสียงเป็น ด๋าว

ด๋าวนะ / คอยด๋าวนะ


เสนอนิยามใหม่

ด๋าว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง